Przedszkola

Zaję­cia skie­ro­wane są do przed­szko­la­ków w wieku już od 2 lat. Wszyst­kie eks­pe­ry­menty wyko­ny­wane są przez dzieci. W trak­cie trwa­nia zajęć dzieci poznają zja­wi­ska wystę­pu­jące w przy­ro­dzie i pró­bują samo­dziel­nie for­mu­ło­wać wnio­ski.
Doświad­cze­nia wyko­ny­wane są przy uży­ciu pro­duk­tów, które na co dzień można zna­leźć w swoim domu. Przy­bliża to dzieci do świata nauki i poka­zuje, że może być ona cie­kawa i zabawna.

Możliwe warianty do wyboru:

  • jed­no­ra­zowe zaję­cia w kon­kret­nej gru­pie, każde dziecko uczest­ni­czy w prze­pro­wa­dza­nych eks­pe­ry­men­tach
  • cykliczne zaję­cia w kon­kret­nej gru­pie, każde dziecko uczest­ni­czy w prze­pro­wa­dza­nych eks­pe­ry­men­tach
  • zaję­cia poka­zowo-warsz­ta­towe dla dużej grupy dzieci, eks­pe­ry­menty prze­pro­wa­dzone w więk­szej skali, kil­koro dzieci bie­rze czynny udział
  • dodat­kowa atrak­cja na uro­dzin­kach, dniu dziecka i innych świę­tach orga­ni­zo­wa­nych w przed­szkolu
  • wszel­kie inne pro­po­zy­cje, jeste­śmy otwarci na wszyst­kie suge­stie

 

Cena – już od 5zł za dziecko!